Nasledjivanje 

 

- Upis nasleđenih nepokretnosti u Katastre nepokretnosti

-Raspodela nasleđene imovine

- Zaključivanje ugovora o doživotnom izdržavanju

- Zaključivanje ugovora o raspodeli imovine za života

- Sačinjavanje zaveštanja - testamenta